Tên tác giả :Tuyết Thanh Nhàn

[ Văn Hiên ] Trọng Sinh, Trở Thành Bảo Bối Của Lưu Tổng!
4.4 |

Author: Tuyết Thanh Nhàn

CP: Văn Hiên
Thể loại : Đam mỹ, ngọt sủng, sinh tử văn...
VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, CẢM ƠN!!!

Truyện này do Tuyết Thanh Nhàn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ Văn Hiên ] Trọng Sinh, Trở Thành Bảo Bối Của Lưu Tổng!
Giới thiệu | Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương Một :
2
Chương Hai :
3
Chương Ba :
4
Chương Bốn :
5
Chương Năm :
6
Chương Sáu :
7
Chương Bảy :
8
Chương Tám :
9
Chương Chín :
10
Chương Mười :
11
Chương Mười Một :
12
Chương Mười Hai :
13
Chương Mười Ba :
14
Chương Mười Bốn :
15
Chương Mười Lăm :
16
Chương Mười Sáu :
17
Chương Mười Bảy :
18
Chương Mười Tám :
19
Chương Mười Chín :
20
Chương Hai Mươi :
21
Chương Hai Mốt :
22
Chương Hai Hai :
23
Chương Hai Ba :
24
Chương Hai Tư :
25
Chương Hai Lăm :
26
Chương Hai Bảy :
27
Chương Hai Sáu
28
Chương Hai Tám :
29
Chương Hai Chín :
30
Chương Ba Mươi :
31
Chương Ba Mốt:
32
Chương Ba Hai:
33
Chương Ba Ba:
34
Chương Ba Tư:
35
Chương Ba Lăm:
36
Chương Ba Sáu :
37
Chương Ba Bảy :
38
Chương Ba Tám:
39
Chương Ba Chín:
40
Chương Bốn Mươi:
41
Chương Bốn Mốt:
42
Chương Bốn Hai :
43
Chương Bốn Ba :
44
Chương Bốn Bốn:
45
Chương Bốn Lăm :
46
Chương Bốn Sáu :
47
Chương Bốn Bảy:
48
Chương Bốn Tám :
49
Chương Bốn Chín :
50
Chương Năm Mươi :
51
Chương Năm Mốt :
52
Chương Năm Hai :
53
Thông báo nhỏ:
54
Chương Năm Ba:
55
Chương Năm Tư:
56
Chương Năm Lăm :
57
Chương Năm Sáu :
58
Chương Năm Bảy :
59
Chương Năm Tám :
60
Chương Năm Chín : END
61
Chương Sáu Mươi :
62
Chương Sáu Hai : Nghiêm Nhất Trì x Lưu An Trạch.
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play