Tên tác giả :Sihnha

[ Tokyo Revengers ]Các Cậu Thật Là…Hết Nói Nổi(・・?)
4.8 |

Author: Sihnha

Sao cơ?!thích tui?.
“ Đang trong quá trình chỉnh sửa chap.”
- Cre ảnh bìa: @uzu_xon.
- Truyện Ngọt! “ Mấy chục chap đầu có hơi xàm..”
✨ không giống nguyên tác.OOC.✨
———————————————————
- Tất cả ảnh trong đây được tìm trên Pinterest.!!
- Sẽ có ảnh tôi đã nhắn Cre trong bình luận của ảnh
- Ảnh nhân vật tôi không nhắn Cre thì là vẫn đang tìm!! .

Truyện này do Sihnha cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

[ Tokyo Revengers ]Các Cậu Thật Là…Hết Nói Nổi(・・?)
Giới thiệu | Chapter

Updated 380 Episodes

1
Ngày 1 [ 4/4 ] 🫧
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Ngày 2 [ 5/4 ] 🫧
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Ngày 3 [ 6/4 ] 🫧
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 48
49
Chapter 49
50
Chapter 50
51
Chapter 51
52
Chapter 52
53
Chapter 53
54
Chapter 54
55
Chapter 55
56
Chapter 56
57
Chapter 57
58
Chapter 58
59
Chapter 59
60
Chapter 60
61
Chapter 61
62
Chapter 62
63
Chapter 63
64
Chapter 64
65
Chapter 65
66
Chapter 66
67
Chapter 67
68
Chapter 68
69
Chapter 69
70
Chapter 70
71
Chapter 71
72
Chapter 72
73
Chapter 73
74
Chapter 74
75
Chapter 75
76
Ngày 4 [ 7/4 ] 🫧
77
Chapter 77. Giới thiệu lại nhân vật
78
Chapter 78
79
Chapter 79
80
Chapter 80
81
Chapter 81
82
Chapter 82
83
Chapter 83
84
Chapter 84
85
Chapter 85
86
Chapter 86
87
Chapter 87
88
Chapter 88
89
Chapter 89
90
Chapter 90
91
Chapter 91
92
Chapter 92
93
Chapter 93
94
Chapter 94
95
Chapter 95
96
Chapter 96
97
Chapter 97
98
Chapter 98
99
Chapter 99
100
Chapter 100
101
Chapter 101
102
Chapter 102
103
Chapter 103
104
Chapter 104
105
Chapter 105
106
Chapter 106
107
Chapter 107
108
Chapter 108
109
Chapter 109
110
Chapter 110
111
Chapter 111
112
Chapter 112
113
Chapter 113
114
Chapter 114
115
Chapter 115
116
Chapter 116
117
Chapter 117
118
Chapter 118
119
Chapter 119
120
Chapter 120
121
Chapter 121
122
Chapter 122
123
Chapter 123
124
Chapter 124
125
Chapter 125
126
Chapter 126
127
Ngày 5 [ 8/4 ] 🫧
128
Chapter 128
129
Chapter 129
130
Chapter 130
131
Chapter 131
132
Chapter 132
133
Chapter 133
134
Chapter 134
135
Chapter 135
136
Chapter 136
137
Chapter 137
138
Chapter 138
139
Chapter 139
140
Chapter 140
141
Chapter 141
142
Chapter 142
143
Chapter 143
144
Chapter 144
145
Chapter 145
146
Chapter 146
147
Chapter 147
148
Chapter 148
149
Chapter 149
150
Chapter 150
151
Chapter 151
152
Chapter 152
153
Chapter 153
154
Chapter 154
155
Chapter 155
156
Chapter 156
157
Chapter 157
158
Chapter 158
159
Chapter 159
160
Chapter 160
161
Chapter 161
162
Chapter 162
163
Chapter 163
164
Chapter 164
165
Chapter 165
166
Chapter 166
167
Chapter 167
168
Chapter 168
169
Chapter 169
170
Chapter 170
171
Chapter 171
172
Chapter 172
173
Chapter 173
174
Chapter 174
175
Chapter 175
176
Chapter 176
177
Chapter 177
178
Chapter 178
179
Chapter 179
180
Chapter 180
181
Chapter 181
182
Chapter 182
183
Chapter 183
184
Chapter 184
185
Chapter 185
186
Chapter 186
187
Chapter 187
188
Chapter 188
189
Chapter 189
190
Chapter 190
191
Chapter 191
192
Chapter 192
193
Chapter 193
194
Chapter 194
195
Chapter 195
196
Chapter 196
197
Chapter 197
198
Chapter 198
199
Chapter 199
200
Chapter 200
201
Chapter 201
202
Chapter 202
203
Chapter 203
204
Chapter 204
205
Chapter 205
206
Chapter 206
207
Chapter 207
208
Chapter 208
209
Ngày 6 [ 9/4 ] 🫧
210
Chapter 210
211
Chapter 211
212
Chapter 212
213
Chapter 213
214
Chapter 214
215
Chapter 215
216
Chapter 216
217
Chapter 217
218
Chapter 218
219
Chapter 219
220
Chapter 220
221
Chapter 221
222
Chapter 222
223
Chapter 223
224
Chapter 224
225
Chapter 225
226
Chapter 226
227
Chapter 227
228
Chapter 228
229
Chapter 229
230
Chapter 230
231
Chapter 231
232
Chapter 232
233
Chapter 233
234
Chapter 234
235
Chapter 235
236
Chapter 236
237
Chapter 237
238
Chapter 237
239
Chapter 237
240
Chapter 238
241
Chapter 239 [ Ngoại truyện 1.1 ]
242
Chapter 240 [ Ngoại truyện 1.2 ]
243
Chapter 241 [ Ngoại truyện 1.3 ]
244
Chapter 242 [ Ngoại truyện 1.4 ]
245
Chapter 243 [ Ngoại truyện 1.5 ]
246
Chapter 244
247
Chapter 245
248
Chapter 246
249
Chapter 247
250
Chapter 248 [ Ngoại truyện 1.6 ]
251
Chapter 249 [ Ngoại truyện 1.7 ]
252
Chapter 250 [ Ngoại truyện 1.8 ]
253
Chapter 251 [ Ngoại truyện 1.9 ]
254
Chapter 252 [ Ngoại truyện 1.10 ]
255
Chapter 253 [ Ngoại truyện 2.1 ]
256
Chapter 254 [ Ngoại truyện 2.2 ]
257
Chapter 255
258
Chapter 256
259
Chapter 257
260
Chapter 258
261
Chapter 259
262
Chapter 260
263
Chapter 261
264
Chapter 262
265
Chapter 263
266
Chapter 264
267
Chapter 265
268
Chapter 266
269
Chapter 267
270
Chapter 268
271
Chapter 269
272
Chapter 270
273
Chapter 271
274
Chapter 272
275
Chapter 273
276
Chapter 274
277
Chapter 275
278
Chapter 276
279
Chapter 277
280
Chapter 278
281
Chapter 279
282
Chapter 280
283
Ngày 7 [ 10/4 ] 🫧
284
Chapter 282
285
Chapter 283
286
Chapter 284
287
Chapter 285
288
Chapter 286
289
Chapter 287
290
Chapter 288
291
Chapter 289
292
Chapter 290
293
Chapter 291
294
Chapter 292
295
Chapter 293
296
Chapter 294
297
Chapter 295
298
Chapter 296
299
Chapter 297
300
Chapter 298
301
Chapter 299 Giới Thiệu Nhân Vật Part2
302
Chapter 300
303
Chapter 301
304
Chapter 302
305
Chapter 303
306
Chapter 304
307
Chapter 305
308
Chapter 306
309
Chapter 307
310
Chapter 308
311
Chapter 309
312
Chapter 310
313
Chapter 311
314
Chapter 312
315
Chapter 313
316
Chapter 314
317
Chapter 315
318
Chapter 316
319
Chapter 317
320
Chapter 318
321
Chapter 319
322
Chapter 320
323
Chapter 321
324
Chapter 322
325
Chapter 323
326
Chapter 324
327
Chapter 325
328
Chapter 326
329
Chapter 327
330
Chapter 328
331
Chapter 329
332
Chapter 330
333
Chapter 331
334
Chapter 332
335
Chapter 333
336
Chapter 334
337
Chapter 335
338
Chapter 336
339
Chapter 337
340
Chapter 338
341
Ngày 8 [11/4] 🫧
342
Chapter 340
343
Chapter 341
344
Chapter 342
345
Chapter 343
346
Chapter 344
347
Chapter 345
348
Chapter 346
349
Chapter 347
350
Chapter 348
351
Chapter 349
352
Chapter 350
353
Chapter 351
354
Chapter 352
355
Chapter 353
356
Chapter 354
357
Chapter 355
358
Chapter 356
359
Chapter 357
360
Chapter 358
361
Chapter 359
362
Chapter 360
363
Chapter 361
364
Chapter 362
365
Chapter 363
366
Chapter 364
367
Chapter 365
368
Chapter 366
369
Chapter 367
370
Chapter 368
371
[ Ngoại Truyện ] 1.0
372
[ Ngoại Truyện ] 1.1
373
[ Ngoại Truyện ] 1.2
374
[ Ngoại Truyện ] 1.3
375
[ Ngoại Truyện ] 1.4
376
[ Ngoại Truyện ] 1.5
377
Chapter 375
378
Ngày 9 [12/4]
379
Chapter 377
380
Chapter 378
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play