Tên tác giả :BHan

[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta

4.6

Author: BHan

[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
Giới thiệu Chapter

Updated 98 Episodes

1
Mở Đầu
2
Thế Giới .....
3
TG 1 P2
4
TG 1 P3
5
TG 1 P4
6
TG 1 P5
7
TG 1 P6
8
TG 1 P7
9
TG 1 P8
10
TG 1 P9
11
TG 1 P10
12
TG 1 P11
13
TG 1 P12
14
TG 1 P13
15
TG 1 P14
16
TG 1 P15
17
TG 1 P16
18
TG 1 P17
19
TG 1 P18
20
TG 1 P19
21
TG 1 P20 HOÀN
22
TG 1 NGOẠI TRUYỆN
23
Chủ Đề
24
TG 2 Nguyên Chủ Là Loli
25
TG 2 P2
26
TG 2 P3
27
TG 2 P4
28
TG 2 P5
29
TG 2 P6
30
TG 2 P7
31
TG 2 P8
32
TG 2 P9
33
TG 2 P10
34
TG 2 P11
35
TG 2 P12
36
TG 2 P13
37
TG 2 P14
38
TG 2 P15
39
Hỏi
40
TG 2 P16
41
TG 2 P17
42
TG 2 P18
43
TG 2 P19 Hoàn
44
TG 2 Ngoại Truyện
45
Hỏi Ý
46
TG 3 Học Viện Nam Sinh
47
TG 3 ( P2 )
48
TG 3 ( P3 )
49
TG 3 ( P4 )
50
TG 3 ( P5 )
51
TG 3 ( P6 )
52
TG 3 ( P7 )
53
TG 3 ( P8 )
54
TG 3 ( P9 )
55
TG 3 ( P10 )
56
TG 3 ( P11 )
57
TG 3 ( P12 )
58
TG 3 ( P13 )
59
TG 3 ( P14 )
60
TG 3 ( P15 )
61
TG 3 ( P16 )
62
TG 3 ( P17 )
63
TG 3 ( P18 )
64
TG 3 Hoàn
65
TG 3 Ngoại Truyện
66
Tâm Sự Nhẹ
67
TG 4 Nữ Phụ Nuôi Con
68
TG 4 ( P2 )
69
TG 4 ( P3 )
70
TG 4 ( P4 )
71
TG 4 ( P5 )
72
TG 4 ( P6 )
73
TG 4 ( P7 )
74
TG 4 ( P8 )
75
TG 4 ( P9 )
76
TG 4 ( P10 )
77
TG 4 ( P11 )
78
TG 4 ( P12 )
79
TG 4 ( P13 )
80
TG 4 ( P14 )
81
TG 4 ( P15 )
82
TG 4 ( P16 )
83
TG 4 ( P17 )
84
TG 4 ( P18 )
85
TG 4 ( P19 )
86
TG 4 ( P20 )
87
TG 4 ( P21 )
88
TG 4 ( P22 )
89
TG 4 ( P23 )
90
TG 4 ( P24 )
91
TG 4 ( P25 )
92
TG 4 ( P26 )
93
TG 4 ( P27 )
94
TG 4 ( P28 )
95
TG 4 ( P29 )
96
Thông báo
97
...
98
Ngoại Truyện Giao Thừa
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2022 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play