Tên tác giả :Ngân Ngân.

Bố Nuôi...[H+]
4.3 |

Author: Ngân Ngân.

Nữ chính:Hàn Min Di
Nam chính:Vũ Dạ Phong

Truyện này do Ngân Ngân. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Bố Nuôi...[H+]
Giới thiệu | Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chapter 1
2
Chapter 2
3
Chapter 3
4
Chapter 4
5
Chapter 5
6
Chapter 6
7
Chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39
40
Chapter 40
41
Chapter 41
42
Chapter 42
43
Chapter 43
44
Chapter 44
45
Chapter 45
46
Chapter 46
47
Chapter 47
48
Chapter 49
49
Chapter 50
50
Chapter 51
51
Chapter 52
52
Chapter 53
53
Chapter 54
54
Chapter 55
55
Chapter 56
56
Chapter 57
57
Chapter 58
58
Chapter 59
59
Chapter 60
60
Chapter 61
61
Chapter 62
62
Chapter 63
63
Chapter 64
64
Chapter 65
65
Chapter 66
66
Chapter 67
67
Chapter 68
68
Chapter 69
69
Chapter 70
70
Chapter 71
71
Chapter 72
72
Chapter 73
73
Chapter 74
74
Chapter 75
75
Chapter 76
76
Chapter 77
77
Chapter 78
78
Chapter 79
79
Chapter 80
80
Chapter 81
81
Chapter 82
82
Chapter 83
83
Chapter 84
84
Chapter 85
85
Chapter 86
86
Chapter 87
87
Chapter 88
88
Chapter 89
89
Chapter 90
90
Chapter 91
91
Chapter 92
92
Chapter 93
93
Chapter 94
94
Chapter 95
95
Chapter 96
96
Chapter 97
97
Chapter 98
98
Chapter 99
99
Chapter 100
100
Chapter 101
101
Chapter 102
102
Chapter 103
103
Chapter 104
104
Chapter 105
105
Chapter 106
106
Chapter 107
107
Chapter 108
108
Chapter 109
109
Chapter 110
110
Chapter 111
111
Chapter 112
112
Chapter 113
113
Chapter 114
114
Chapter 115
115
Chapter 116
116
Chapter 117
117
Chapter 118
118
Chapter 119
119
Chapter 120
120
Chapter 121
121
Chapter 122
122
Chapter 123
123
Chapter 124
124
Chapter 125
125
Chapter 126
126
Chapter 127
127
Chapter 128
128
Chapter 129
129
Chapter 130
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play