Tên tác giả :Liên Liên Hoa

Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
4.7 |

Author: Liên Liên Hoa

Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, Bệnh Kiều biến thái cao lãnh công×Cường thụ, ngược thân, 1×1, H,...
Học bá công×Học tra thụ, Loạn luân song sinh luyến ái.
Tác giả: Liên Liên Hoa.

Truyện này do Liên Liên Hoa cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon

Anh Trai Bệnh Kiều Của Tôi
Giới thiệu | Chapter
Báo cáo tác phẩm này
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
©2018 - 2023 Mangatoon HK Limited 沪ICP备18017362号-2
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play